Estudo de detalle para completar e reaxustar aliñacións en solo urbano consolidado “C” no lugar de Samil, en Rois.